Logopédia - Ľuboš Lukáč

UČITEĽ, ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
Mgr. Ľuboš Lukáč
Prejsť na obsah

Špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Okrem nápravy narušenej komunikačnej schopnosti (prevažne u detí predškolského a školského veku) organizujem rôzne "pobytové tábory" zamerané na oddych, relaxáciu, športové aktivity a nápravu a rozvoj komunikačných zručností. V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou. Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školský logopéd pracuje s deťmi individuálne, formou hry.
Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
Vykonanie depistáže, Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie, Zostavenie terapeutického plánu, Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh, Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky), Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky, Korekcia dyslálie - Vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások, Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči, Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči, Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli, Rozvíjanie pamäťových schopností.

Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS
Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť, Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania, Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov.

Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi
Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny, V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovať, prípadne zmierňovať vývinové a získané chyby a poruchy reči, Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s NKS, vyčlenenie a zaradenie detí do terapie.
Odporúčané webstránky
Logopedické listy, Logopedické cvičenia, Fonematická diferenciácia, Zrakové cvičenia, Priestorová orientácia ...
Pre deti predškolského veku - fixovanie nových hlások, rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky
Logopedické cvičenie zamerané na jazyk, motoriku pier, mäkké podnebie
Logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť.
Prípravné cvičenia alebo ako predchádzať nesprávnej výslovnosti
Ako naučiť dieťa správne vyslovovať hlásku "r"
Narušený vývin reči - logopédia (video)
Myofunkčná porucha - logopédia (video)

Narušená komunikačná schopnosť

Komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy keď niektorá rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko rovín súčasne) pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer. (Lechta a kol., 1995). NKS sa môže prejavovať ako: chyba reči, ktorá je vrodená / porucha reči, ktorá je získaná.

Poruchy reči
Poruchy vývinu reči
Alália (bezrečovosť), oneskorený vývin reči, obmedzený vývin reči, prerušený vývin reči, predčasný vývin reči, nesprávny vývin reči.

Poruchy výslovnosti (dyslálie)
Mogilália (dieťa niektorú hlásku vynecháva, paralália (zamieňa hlásku za inú, určité hlásky tvorí nesprávnym spôsobom (táto porucha výslovnosti sa označuje príponou -izmus, pripojenou ku gréckemu názvu hlásky).

Centrálne poruchy reči
Reč mentálne postihnutých, afázia - strata reči na podklade organického poškodenia mozgu, dysatria (porucha koordinácie hovorového výkonu (sprievodný prejav pri detských mozgových obrnách).

Neuróza reči (funkcionálne poruchy vyššej nervovej činnosti)
Mutizmus (onemenie), surdomutizmus, elektívny mutizmus, brblavosť, zajakavosť.

Poruchy čítania a písania (vrodené poruchy písania a čítania, oslabená schopnosť pre čítanie a písanie, ktorá je pod úrovňou schopností vo väčšine ostatných predmetov
Príznačné chyby, neznalosť písmen, neisté poznávanie, zámeny, prešmykovanie, chybná diferenciácia...)

Poruchy zvuku reči (na vytváraní  háskových zvukov sa zúčastňuje aj rezonancia v nosnej a nosohltanovej dutine pri poruche tejto rezonancie dochádza k poruchám zvuku reči)
Fufnavosť, palatolália.

Poruchy hlasu: môžu vznikať napr. v dôsledku prepínania hlasu a objaviť sa v podobe
Detskej chraplavosti, hlasových mutačných poruchách alebo v neurotických poruchách hlasu...

O MNE

Učiteľ
Školský špeciálny pedagóg
Školský logopéd
Odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí
Vytvorené s WebSite X5

AUTOR PROJEKTOV

Rozumieme nadaným
Mladý fotograf
Fotografia očami detí
Nadané dieťa
Logická olympiáda

KONTAKT

Ľuboš Lukáč
Tel. č.: 0918 640 971
Píšte a kontaktujte:
nadanedieta@gmail.com
Ľuboš Lukáč
UČITEĽ, ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
Návrat na obsah