Logopédia - luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Od roku 2004 pracujem (aj) ako školský logopéd v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Okrem nápravy narušenej komunikačnej schopnosti (prevažne u detí predškolského a školského veku) organizujem rôzne "pobytové tábory" zamerané na oddych, relaxáciu, športové aktivity a nápravu a rozvoj komunikačných zručností.
V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou. Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školský logopéd pracuje s deťmi individuálne, formou hry.

1. Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
Vykonanie depistáže
Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie
Zostavenie terapeutického plánu
Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh
Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky)
Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky
Korekcia dyslálie - Vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások
Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči
Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči
Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli
Rozvíjanie pamäťových schopností

2. Spolupráca s rodičmi žiakov s NKS
Zabezpečenie a vykonávanie logopedickej osvety zameranej na rodičov i širšiu verejnosť
Oboznámenie rodičov s postupom domáceho precvičovania
Konzultácie k správnym postupom domácich tréningov

3. Spolupráca s vedením školy, špeciálnym pedagógom a triednymi učiteľmi
Objavovať nedostatky reči detí a ich príčiny
V spolupráci s triednym učiteľom výchovnými prostriedkami a metódami odstraňovať, prípadne zmierňovať vývinové a získané chyby a poruchy reči
Prehodnocovanie potreby logopedickej intervencie u detí s NKS, vyčlenenie a zaradenie detí do terapie

Odporúčané webstránky

Cvičenia I

Logopedické cvičenia

Cvičenia II

Logo - web

Maľovanky

Logo - maľovanky

Poradňa

Vyslovovanie "r"

Rozcvička

Neposlušný jazýček

Poradňa

Výslovnosť "r"

Riekanky

Logopedické riekanky

Literatúra

Hry s rečou

Video I

Narušený vývin reči

Video II

Myofunkčná porucha

Poradňa

Zajakávanie

Literatúra

Hovorníček D. Heviera

Komunikácia

Hovor ako hovorca

Štúdium

Logopédia (Bc., Mgr.)

Logo softvér

Speekle

Zábava

Príbeh pána Jazyka

Logo pomôcky

Produkty

Logo pomôcky

Materské školy

Článok

Logopédia

Narušená komunikačná schopnosť

Komunikačná schopnosť človeka je narušená vtedy keď niektorá rovina jeho jazykových prejavov (príp. niekoľko rovín súčasne) pôsobí interferenčne vzhľadom na jeho komunikačný zámer. (Lechta a kol., 1995). NKS sa môže prejavovať ako: chyba reči, ktorá je vrodená / porucha reči, ktorá je získaná.

Poruchy reči

1. Poruchy vývinu reči: Alália (bezrečovosť), oneskorený vývin reči, obmedzený vývin reči, prerušený vývin reči, predčasný vývin reči, nesprávny vývin reči.

2. Poruchy výslovnosti (dyslálie): mogilália (dieťa niektorú hlásku vynecháva, paralália (zamieňa hlásku za inú, určité hlásky tvorí nesprávnym spôsobom (táto porucha výslovnosti sa označuje príponou -izmus, pripojenou ku gréckemu názvu hlásky).

3. Centrálne poruchy reči: reč mentálne postihnutých, afázia - strata reči na podklade organického poškodenia mozgu, dysatria (porucha koordinácie hovorového výkonu (sprievodný prejav pri detských mozgových obrnách).

4. Neuróza reči (funkcionálne poruchy vyššej nervovej činnosti): mutizmus (onemenie), surdomutizmus, elektívny mutizmus, brblavosť, zajakavosť.

5. Poruchy čítania a písania (vrodené poruchy písania a čítania, oslabená schopnosť pre čítanie a písanie, ktorá je pod úrovňou schopností vo väčšine ostatných predmetov - príznačné chyby, neznalosť písmen, neisté poznávanie, zámeny, prešmykovanie, chybná diferenciácia...)

6. Poruchy zvuku reči (na vytváraní  háskových zvukov sa zúčastňuje aj rezonancia v nosnej a nosohltanovej dutine pri poruche tejto rezonancie dochádza k poruchám zvuku reči): fufnavosť, palatolália.

7. Poruchy hlasu: môžu vznikať napr. v dôsledku prepínania hlasu a objaviť sa v podobe: detskej chraplavosti, hlasových mutačných poruchách alebo v neurotických poruchách hlasu...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky