O mne - LubosLukac.sk

Ľuboš Lukáč
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným
Osobná webová stránka

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd
Odborný metodik - vzdelávanie nadaných žiakov
Prejsť na obsah

O mne

Ľuboš Lukáč
Narodil som sa 6. mája 1978 v Prešove, kde súčasne žijem a pôsobím. Som absolventom Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (štúdijných odborov: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a logopédia, Anglický jazyk, Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených) a Prírodovedeckej  fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky - Vyučovanie informatickej výchovy). Okrem spomínaných vzdelávaní sa každoročne zúčastňujem množstva vzdelávaní, kurzov a odborných seminárov.

Zaujímam sa o vzdelávanie intelektovo nadaných detí/žiakov a som absolventom vzdelávaní vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole - špecializačné vzdelávanie, Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov) - inovačné vzdelávanie.

Organizujem (každoročne) odborný seminár zameraný na výchovu a vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov pod názvom Rozumieme nadaným, ale aj množstvo celoslovenských akcií: Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Malá Logická Olympiáda pre predškolákov, súťaž mladých fotografov Fotografia očami detí, cestovateľský projekt Šariš tour a ďalšie.

Od roku 2004 pracujem ako školský logopéd v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove (od roku 2016 aj ako odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí). V roku 2006 som sa stal učiteľom na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove (od roku 2012 pôsobím aj ako školský špeciálny pedagóg).

Intelektovo nadaní žiaci sa stali pre mňa podnetom pri vzniku a realizácii množstva projektov a aktivít v prospech tejto špecifickej skupine nadaných detí/žiakov. Založil som informačný portál NADANÉ DIEŤA, záujmový útvar s celoslovenskou pôsobnosťou MLADÝ FOTOGRAF, celoslovenskú internetovú súťaž FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ, prvý KLUB NADANÝCH DETÍ na Slovensku, či najväčšiu súťaže pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku - LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Všetky tieto aktivity (a množstvo ďalších) môžete spoznať prostredníctvom celoslovenskej iniciatívy ROZUMIEME NADANÝM.
Intelektovo nadaní žiaci sa stali pre mňa podnetom pri vzniku a realizácii množstva projektov a aktivít v prospech tejto špecifickej skupine nadaných detí/žiakov. Založil som informačný portál NADANÉ DIEŤA, záujmový útvar s celoslovenskou pôsobnosťou MLADÝ FOTOGRAF, celoslovenskú internetovú súťaž FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ, prvý KLUB NADANÝCH DETÍ na Slovensku, či najväčšiu súťaže pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku - LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Všetky tieto aktivity (a množstvo ďalších) môžete spoznať prostredníctvom celoslovenskej iniciatívy ROZUMIEME NADANÝM.
Vzdelanie
2014 - 2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava: Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov), (inovačné vzdelávanie)
2013 - 2014        
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole (špecializačné vzdelávanie)
2009 - 2010    
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice  (ĎVUI): Vyučovanie informatickej výchovy
2008 - 2010      
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov: Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených (rozširujúce štúdium)
2004 - 2007
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov: Anglický jazyk (rozširujúce štúdium)
1998 - 2003
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia
________
Prax
2016 - doteraz
odborný metodik pre vzdelávanie nadaných žiakov, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
2015 - 2016
člen (neposlanec), Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry v Prešove, Mesto Prešov
2014 - 2015      
externe vyučujúci, Pedagogická fakulta PU v Prešove, Katedra špeciálnej pedagogiky
2012 - doteraz      
školský špeciálny pedagóg, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2006 - doteraz       
učiteľ 1.-2. st.,  Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
2004 - doteraz      
školský logopéd, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
2003 - 2006           
učiteľ 2. st., Základná škola, Komenského 13, Sabinov        
________
Kurzy, konferencie, semináre
2018
Učíme nadaných žiakov (odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), Vzdělání pro budoucnost (konferencia, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Praha - Dejvice), Mensa ČR, Svět vzdélání, Národní institut pro další vzdělávání, Nakladatelství Fraus.
2017
Ako na to so Škôlkarom: Matematika a práca s informáciami (roadshow, vydavateľstva Raabe, Pedagogická fakulta PU, Prešov), Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta PU, Prešov)
2016
Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)
2015
Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami (medzinárodná vedecká multiodborová konferencia, Pedagogická fakulta PU, Prešov), Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)
2014
Mensa pre rozvoj nadania (konferencia, Prostějov), Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní (Metodicko-pedagogické centrum, Prešov), Činnosť rady školy, výberové konanie (seminár, Mestský úrad, Prešov), Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov)
2013
Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy (odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), Nadaný žiak (konferencia (odborný seminár, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov), Interaktívne technológie vo vyučovacom procese (aktualizačné vzdelávanie)
2012
Myšlienkové mapy vo výučbe (vzdelávací program, kontinuálne vzdelávanie), Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 (medzinárodná konferencia), PF UK Bratislava
2011
Učíme pre život
2010
Roadshow Moderný učiteľ
2009
Letná škola moderných učiteľov (Microsoft), Hronec, lektor
2006
Zvýšenie úrovne zručnosti v oblasti práce s PC a internetom pre cieľovú skupinu učiteľov
2005
Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
Osobná webová stránka
KONTAKT
Created with WebSite X5
luboslukac.sk
Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971
Email: nadanedieta@gmail.com
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah