O mne - luboslukac.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ľuboš Lukáč

Mgr. Ľuboš LUKÁČ, 39 rokov

Narodil som sa v Prešove, kde súčasne žijem a pôsobím. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove som začal pôsobiť na základnej škole ako učiteľ anglického jazyka (žiaci 2.st. ZŠ, Komenského 13 v Sabinove. Neskôr som som začal pôsobiť aj v sabinovskom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako školský logopéd (kde pôsobím doteraz).

Od roku 2006 učím v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove (od roku 2012 pôsobím aj ako školský špeciálny pedagóg). Táto špecifická skupina žiakov bola a je pre mňa podnetom pri realizácii množstva vlastných projektov a aktivít v prospech intelektovo nadaných detí.

Autor celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Celoslovenská iniciatíva je určená nadaným/talentovaným deťom - žiakom základných škôl, študentom gymnázií a stredných škôl. Viac nájdete na webovej stránke www.rozumiemenadanym.sk

Vzdelanie

2014 - 2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava: Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov), (inovačné vzdelávanie)

2013 - 2014        
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava: Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole (špecializačné vzdelávanie)

2009 - 2010    
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice  (ĎVUI): Vyučovanie informatickej výchovy

2008 - 2010      
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov: Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených (rozširujúce štúdium)


2004 - 2007

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov: Anglický jazyk (rozširujúce štúdium)


1998 - 2003

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia

Prax

2016 - doteraz
odborný metodik pre vzdelávanie nadaných žiakov, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov

2015 - 2016
člen (neposlanec), Komisia MsZ školstva a telesnej kultúry v Prešove

2014 - 2015      
externe vyučujúci, Pedagogická fakulta PU v Prešove, Katedra špeciálnej pedagogiky

2012 - doteraz      
školský špeciálny pedagóg, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov         

2006 - doteraz       
učiteľ 1.-2. st.,  Základná škola, Šmeralova 25, Prešov  

2004 - doteraz      
školský logopéd, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov  

2003 - 2006           
učiteľ 2. st., Základná škola, Komenského 13, Sabinov                            

Kurzy, konferencie, semináre

2017
Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta PU, Prešov)

2016
Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta PU, Prešov)

2015
Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami (medzinárodná vedecká multiodborová konferencia, Pedagogická fakulta PU, Prešov), Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta PU, Prešov)

2014
Mensa pre rozvoj nadania (konferencia, Prostějov), Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní (Metodicko-pedagogické centrum, Prešov), Činnosť rady školy, výberové konanie (seminár, Mestský úrad, Prešov), Rozumieme nadaným (odborný seminár, Pedagogická fakulta PU, Prešov)    

2013
Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy     
(odborný seminár, Pedagogická fakulta PU, Prešov), Nadaný žiak (konferencia (odborný seminár, Pedagogická fakulta PU, Prešov), Interaktívne technológie vo vyučovacom procese (aktualizačné vzdelávanie)

2012
Myšlienkové mapy vo výučbe (vzdelávací program, kontinuálne vzdelávanie), Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 (medzinárodná konferencia), PF UK Bratislava

2011
Učíme pre život

2010
Roadshow Moderný učiteľ

2009
Letná škola moderných učiteľov (Microsoft), Hronec, lektor

2006
Zvýšenie úrovne zručnosti v oblasti práce s PC a internetom pre cieľovú skupinu učiteľov

2005
Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky