Primátori medzi deťmi - LubosLukac.sk

Ľuboš Lukáč
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným
Osobná webová stránka

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd
Odborný metodik - vzdelávanie nadaných žiakov
Prejsť na obsah

Primátori medzi deťmi

Moja práca
Primátori regiónu Šariša medzi nadanými deťmi
Štvrtákov z prešovskej ZŠ ŠMERALOVA (2013) navštívili: primátor mesta Prešov JUDr. Pavel HAGYARI, primátor Veľkého Šariša Ing. Mikuláš DRAB, primátor mesta Sabinov Ing. Peter MOLČAN a primátor mesta Lipany Ing. Eduard VOKÁL. Stretnutie sa uskutočnilo na základe predmetu nadaných žiakov: OBOHATENIE, v rámci ktorého nadaní spoznávajú regióny Slovenska.
V úvode stretnutia štvrtáci oboznámili primátorov s informáciami, ktoré pozostávali z histórie vzniku tried pre intelektovo nadaných žiakov v Prešove, prácou s nimi, netradičným výchovno-vzdelávacím prístupom, projektmi... .

Úvodné slovo dostali aj hostia, ktorých prvotnou úlohou bolo charakterizovať svoje mesto piatimi vetami. Po stručnom predstavení sa k slovu dostali samotní štvrtáci, ktorí prostredníctvom vytvorených prezentácií informovali prítomných o histórii jednotlivých miest, kultúre, školstve, športe, ale aj o základných informáciách o meste a mestskom zastupiteľstve. Každá prezentácia bola spracovaná žiakmi bez konzultácií s učiteľmi a k prezentáciám patrili aj erby miest, ktoré predstavili žiaci.

Nemenej zaujímavé boli aj myšlienkové mapy, ktoré primátorov taktiež zaujali.

V druhej časti čakal primátorov kvíz, ktorý preveril ich vedomosti o mestách, ktoré zastupujú. Na každého z primátorov čakalo 5 otázok, ktoré pripravili žiaci a následne ponúkli aj 3 možné odpovede. Posledné „kolo“ sa nieslo v znamení previerky znalosti šarišského nárečia, ktorá vyvolala úsmev a záujem u všetkých zúčastnených.

Záver stretnutia patril otázkam žiakov, ktoré adresovali primátorom. Jednotlivé témy sa menili a malých Prešovčanov azda najviac zaujímali priority primátorov, kultúra, ale aj napr. otázka "Ktorý poslanec je váš najobľúbenejší?".
Na konci nášho spoločného posedenia boli primátori odmenení medailami, ktoré symbolizujú znak našej školy nesúcu sa v múdrosti – SOVY. Odmenou pre všetkých boli koláče vo farbách erbov jednotlivých miest, na ktorých si pochutili všetci zúčastnení. Bodkou za stretnutím bolo spoločné fotografovanie s primátormi.

Prácu žiakov ocenili aj samotní hostia, ktorí vyjadrili obdiv a potešenie nad záujmom a prácou detí a následne obdarovali deti malými pozornosťami. Hosťom, ktorí prijali naše pozvanie patrí veľká vďaka, ako aj deťom, ktoré sa na stretnutie zodpovedne pripravovali. Sme naozaj hrdí, že sa nám podarilo pripraviť tak hodnotné stretnutie so štyrmi primátormi regiónu Šariša. Akcia sa realizovala pre žiakov z tried pre intelektovo nadaných žiakov, tried p. uč. Mgr. Renáty Odzíkovej a p. uč. Mgr. Ľuboša Lukáča, ktorí sú zároveň jej organizátormi. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke www.nadanedieta.sk.
Osobná webová stránka
KONTAKT
Created with WebSite X5
luboslukac.sk
Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971
Email: nadanedieta@gmail.com
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah