Projekty - Ľuboš Lukáč

UČITEĽ, ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
Mgr. Ľuboš Lukáč
Prejsť na obsah

Moje projekty / aktivity
Súčasťou mojej práce sú aj rôzne projekty / aktivity pre deti a mládež. Som autorom a organizátorom celoslovenských projektov (súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Pôsobím ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd  a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných žiakov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Od roku 2006 sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Moja práca je zároveň mojou záľubou, preto som časom vytvoril aj niekoľko informačných portálov venujúcich sa problematike nadaných detí.
Rozumieme nadaným
Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na intelektovo nadaných žiakov. Za iniciatívou Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.
Iniciatíva Rozumieme nadaným je súkromným projektom, ktorý poukazuje na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.Viac informácií nájdete na webovej stránke www.rozumiemenadanym.sk.

Mladý fotograf
informačný portál mladých fotografov, prostredníctvom ktorého informujeme o našich výletoch, exkurziách, športových ale aj vedomostných aktivitách. Portál vznikol v roku 2004 v čase založenia foto-poznávacieho krúžku. Odvtedy sme úspešne zrealizovali množstvo výletu po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Viac informácií nájdete na www.mladyfotograf.sk.

Fotografia očami detí
celoslovenský internetový projekt určený deťom materských škôl a žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Projekt je vypracovný s dôrazom na školské a mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, podporu vzťahu detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou. Prostredníctom "fotoprojektu FOD" sa deti (súťažiaci) môžu každoročne zapojiť do aktivít FOD tj. fotosúťaže prebiehajúcej podľa vyhlásených tém (každoročne), a besedy, exkurzie, víkendové výlety, spoznávanie našej krajiny za podpory školy, pedagógov ako aj rodičov detí. Viac informácií nájdete na webovej stránke súťaže www.fod.sk.

Logická olympiáda
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním prebieha na Slovensku od roku 2013. V predchádzajúcich ročníkoch sa jej zúčastnilo viac ako 8500 žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. V tomto, 6. ročníku, sa školských kôl zúčastnilo už viac ako 2000 intelektovo nadaných žiakov! Ide o jedinečnú súťaž, ktorá je určená špecifickej skupine žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Celoslovenské finále sa koná každoročne na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Súčasťou finále je aj "Večer talentov", odborné semináre venujúce sa problematike výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.logickaolympiada.sk.

Deti v sieti - plán edukácie intelektovo nadaných žiakov
Celoročný plán edukácie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Názov projektu predurčuje skupinu intelektovo nadaných žiakov ako jedinečnú, s dôrazom na širokospektrálne možnosti a využitie ich potenciálu vo výchovno-vzdelávacom procese. Plán edukácie predurčuje priestor na realizáciu práce s intelektovo nadanými žiakmi základných škôl v školských a mimoškolských aktivitách. Poznatky z práce s touto skupinou detí nás oprávňujú k vytvoreniu a realizácii projektu pod týmto názvom. Plán edukácie nadaných umožňuje  ideálne vytvorenie psychického  a poznávacieho vývoja žiakov, možnosti efektívnej práce s informáciami, ich spracovanie a využitie v školských a mimoškolských aktivitách.

IQ kids - portál nadaných detí
Informačný portál mimoriadne nadaných detí, určený žiakom základných škôl, ich rodičom, ako aj záujemcom o edukáciu nadaných detí. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.iqkids.sk. Na webovej stránke nájdete spracovanú problematiku mimoriadne nadaných detí v niekoľkých odkazoch. Súčasťou je legislatíva, definícia nadaného dieťaťa, ale fórum (otázky a odpovede), či informácie o školách s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a aktivitách nadaných. Veľmi vzácnou časťou sú rozhovory s osobnosťami v oblasti edukácie nadaných detí.

Klub nadaných detí Prešov
Je určený žiakom základných škôl. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov detí, tímové hry, exkurzie.
Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi, najmä s dôrazom na sociálnu oblasť, s dôrazom na rešpektovanie v kolektíve. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.knd.sk.

Nadané dieťa
Informačný portál určený žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý prináša okrem všeobecných informácií z oblasti nadania aj informácie o aktivitách a projektoch žiakov.
Kliknite si kedykoľvek na www.nadanedieta.sk a sledujte "život triedy" počas celého školského roka. Vyučovanie, ktoré sa odlišuje od vzdelávania žiakov v klasických triedach, kde projekty a tvorba žiakov je na prvom mieste. Dôraz sa kladie (samozrejme) na dieťa samotné, ke do popredia sa dostáva hra, akceptovanie názoru, projektové vyučovanie, vzťah učiteľ - žiak sa pokladá za rovnocenný.

Týždeň netradičných foriem vyučovania - Future genius
Podujatie je rozdelené na jednotlivé dni, ktoré prinesú vo väčšej miere možnosť poznávať, bádať, experimentovať, ale aj načúvať a aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu. To všetko aj vďaka našim hosťom – osobnostiam kultúrneho a spoločenského života, odborníkom v rôznych profesiách, ľuďom.
Prvoradým cieľom je vyučovanie bez učebníc a zošitov, individuálnymi inováciami, zmenou štýlu riadenia vyučovania (aj prostredia), za využitia medzipredmetových vzťahov, didaktickej techniky, a spomínaných odborníkov na danú problematiku.

Talent základných škôl regiónu Šariš
Súťaž je určená žiakom 6.-9. ročníka. Cieľom 4. ročníka súťaže je na základe vypracovania úloh preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov. Súťažným "predkolom" boli školské kolá, z ktorých najlepší súťažiaci postúpili do veľkého finále.

O MNE

Učiteľ
Školský špeciálny pedagóg
Školský logopéd
Odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí
Vytvorené s WebSite X5

AUTOR PROJEKTOV

Rozumieme nadaným
Mladý fotograf
Fotografia očami detí
Nadané dieťa
Logická olympiáda

KONTAKT

Ľuboš Lukáč
Tel. č.: 0918 640 971
Píšte a kontaktujte:
nadanedieta@gmail.com
Ľuboš Lukáč
UČITEĽ, ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
Návrat na obsah