Špeciálny pedagóg - LubosLukac.sk

Ľuboš Lukáč
Celoslovenská iniciatíva
Rozumieme nadaným
Osobná webová stránka

Učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd
Odborný metodik - vzdelávanie nadaných žiakov
Prejsť na obsah

Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg, školský logopéd, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí

Okrem nápravy narušenej komunikačnej schopnosti (prevažne u detí predškolského a školského veku) organizujem rôzne "pobytové tábory" zamerané na oddych, relaxáciu, športové aktivity a nápravu a rozvoj komunikačných zručností. V dnešnej dobe čoraz častejšie prichádzajú deti do prvého ročníka s nesprávnou výslovnosťou. Cieľom logopedickej intervencie je odstránenie alebo aspoň zmiernenie narušenej komunikačnej schopnosti. Školský logopéd pracuje s deťmi individuálne, formou hry.

Práca so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou /NKS/
Vykonanie depistáže, Základné diagnostické vyšetrenie dyslálie, Zostavenie terapeutického plánu, Individuálna práca s deťmi s NKS, zadávanie domácich úloh, Rozvíjanie sluchového vnímania a fonematickej diferenciácie (schopnosť rozlišovať hlásky), Rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov a jemnej motoriky, Korekcia dyslálie - Vyvodenie, fixácia, automatizácia hlások, Rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, Predchádzanie vzniku chýb a porúch reči vytváraním podmienok správnej výchovy reči, Prekonávanie a odstraňovanie prekážok správneho vývinu reči, Predchádzanie zhoršovaniu chýb a porúch reči, ktoré už vznikli, Rozvíjanie pamäťových schopností.
Odporúčané webstránky
Logopedické listy, Logopedické cvičenia, Fonematická diferenciácia, Zrakové cvičenia, Priestorová orientácia ...
Pre deti predškolského veku - fixovanie nových hlások, rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky
Logopedické cvičenie zamerané na jazyk, motoriku pier, mäkké podnebie
Logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť.
Prípravné cvičenia alebo ako predchádzať nesprávnej výslovnosti
Ako naučiť dieťa správne vyslovovať hlásku "r"
Narušený vývin reči - logopédia (video)
Myofunkčná porucha - logopédia (video)
Deti/žiaci so všeobecným intelektovým nadaním
Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.

Dôležitá je akceptácia dieťaťa ako osobnosti. Rodič by mal rozvíjať spoločné záujmy a podporovať dieťa pri formovaní pocitu sebavedomia a sebavnímania. Taktiež je dôležité pozitívne posilňovanie a dôvera v schopnosti nadaného dieťaťa.

Rodič by mal svoje dieťa vyzývať k aktívnym činnostiam, klásť mu veľa otázok, chváliť jeho dobré odpovede, tešiť sa z úspechov dieťaťa, posmeľovať ho aj keď sa mu práve nedarí podporovať ho. Veľmi dôležitá je i emocionálna podpora, dobrá súdržnosť rodiny, tolerantné výchovné postupy, poskytovanie väčšej slobody a voľnosti v správaní a rozhodovaní dieťaťa.
Osobná webová stránka
KONTAKT
Created with WebSite X5
luboslukac.sk
Ľuboš Lukáč, Tel. č.: 0918 640 971
Email: nadanedieta@gmail.com
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah